thực hiện dự án

  1. T

    Thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư

    Dưới đây là nội dung cơ bản về hồ sơ thủ tục cần làm khi doanh nghiệp cần Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư : – Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. – Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của...