phamduan002's latest activity

  • P
    phamduan002 đã đăng chủ đề mới.
    Laptop của bạn có vấn đề về bàn phím: Bàn phím bấm nhảy loạn xạ. Bàn phím laptop bị liệt. Máy tính không nhận bàn phím. Bàn phím...
  • P
    phamduan002 đã đăng chủ đề mới.
    Nếu máy tính, laptop không khởi động được thì khi đó bạn sẽ làm gì? Hầu hết người dùng sẽ mang ngay đến quán sửa chữa và phó mặc cho...